Kladské pomezí logo Kladské pomezí turistická oblast

Branka, o.p.s.

Aktualizováno 27. 03. 2018

 • untitled-image
Představení organizace ve zkratce

Kdo jsme

 • Jsme nezisková organizace podporující trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu na území regionu Kladské pomezí
 • Mezi naše členy patří 22 měst, obcí, svazků a 22 podnikatelů
 • Organizace byla založena v roce 1997

Co děláme

 • Propagujeme značku Kladské pomezí
 • Vydáváme tiskoviny, provozujeme webový portál www.kladskepomezi.cz , účastníme se veletrhů cestovního ruchu
 • Prosazujeme zájmy destinace vůči krajskému úřadu, ministerstvu, Czech Tourismu
 • Spolupracujeme s podnikateli cestovního ruchu, místními organizacemi a sdruženími, polským turistickým regionem
 • Pořádáme osvětové akce pro obyvatele a podnikatele v cestovním ruchu

Co nabízíme

 • Propagaci Vašich služeb
 • Podporu a propagaci akcí
 • Podílení se na činnosti organizace, zapojení do našeho týmu
 • Účast na školeních a vzdělávacích akcích
 • Zprostředkování spolupráce mezi organizacemi, které jsou činné v cestovním ruchu

Sídlo společnosti

Němcové 2020 , 547 01 Náchod

Poslání společnosti

Posláním obecně prospěšné společnosti Branka je rozvoj cestovního ruchu v turisticky významném území (TVÚ) Kladské pomezí.

Činnost společnosti

Branka, o.p.s. jako organizace cestovního ruchu vyvíjí činnost na celém území Kladského pomezí, zastává funkci společnosti destinačního managementu pro TVÚ Kladské pomezí a věnuje se dalším aktivitám zaměřeným na cestovní ruch a jeho rozvoj v daném území, které vyplývají z poslání společnosti:

 • realizace aktivit destinačního managementu,
 • zprostředkovávání spolupráce mezi organizacemi, které jsou činné v cestovním ruchu, sportu a kultuře,
 • koordinace činnosti informačních center v TVÚ,
 • prezentace a propagace TVÚ Kladské pomezí jako turistického cíle na veletrzích cestovního ruchu a při podobných příležitostech,
 • příprava a vlastní realizace projektů a využívání grantů souvisejících s rozvojem turistiky,
 • provoz webových stránek www.kladskepomezi.cz, www.toulavybatoh.cz a http://ski.kladskepomezi.cz,
 • vydávání propagačních materiálů,
 • zprostředkování a propagace možností pro turistiku a volný čas,
 • ediční, osvětová a vzdělávací činnost,
 • propagace a podpora členů Branky,
 • spolupráce s dalšími subjekty (kraj, ostatní TVÚ, polští partneři, média apod.).

Historie společnosti

Branka byla původně v roce 1997 založena jako Nadace Branka a měla 19 členů. Podnět k založení dal Okresní úřad Náchod, za účelem rozvoje cestovního ruchu v okrese a finanční dotací tuto činnost podporoval  až do konce roku 1999.

Vzhledem k omezeným možnostem členství a formy činnosti byla v roce 2000 nadace transformována na tyto subjekty: Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí  a BRANKA, obecně prospěšná společnost. Branka, o.p.s. se zodpovídá Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí, který je jejím jediným zakladatelem.

Setkání SRP

Členové správní rady Branky, o.p.s. , představenstva Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí, z.s. a managementu Branky, o.p.s. (celkem 13 členů) se scházejí pravidelně čtyřikrát až pětkrát ročně, aby byli informování o plnění plánu destinačního managementu. Na setkáních dochází ke koordinaci jednotlivých aktivit destinačního managementu s plány jednotlivých členů, výměně informací a plánování společné spolupráce v rámci destinace.

Branka, o.p.s. - společnost pro turistickou oblast Kladské pomezí

Zakládací listina   (PDF)

Zakladatelé společnosti Branka, o.p.s. jsou: Ing. Miroslav Houštěk (Hronov), Petr Mědílek (Červený Kostelec), Jiří Ducháč (Machov).

Orgány společnosti Branka, o.p.s. jsou: správní rada, dozorčí rada a ředitel společnosti.

Správní rada o.p.s.
Zdeněk Špringr (Svazek obcí Jestřebí Hory), ing. Pavla Maršíková (Město Náchod), Ing. Michal Beseda, MBA (DSO Novomětsko), Ing. Josef Král (Městys Velké Poříčí), Václav Andrejs (Tommy Hotel), Ing. Robert Patzelt (CDS Náchod)

Dozorčí rada o.p.s.
Marie Pokorná (starostka obce Slatina nad Úpou),  Ing. Milan Hrstka (Autokemp Brodský), Josef Kulek (starosta obce Provodov - Šonov)

Ředitelka o.p.s.
Markéta Venclová

Činnost o.p.s. se řídí vždy podle ročního plánu schváleného Valnou hromadou Svazu cestovního ruchu Branka, která je nejvyšším orgánem, a která se skládá ze všech registrovaných členů.

Hlavním zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, získávání finančních prostředků z grantů a projektů, prodej vlastních propagačních materiálů a map.

Dohoda o převedení zakladatelských práv

Zakladatelé společnosti BRANKA, o.p.s. (IČO: 25915096) převedli svá zakladatelská práva na Svaz cestovního ruchu BRANKA (IČO: 70151105). Příkazní smlouva k vykonávání dohodnutých činností uzavřena dne 2. 1. 2006.

Zápis v rejstříku obecně prospěšných společností

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl O, vložka č. 54 pod.čj. F 340/99/26, dne 7.ledna 1999. Změna provedena dne 18.srpna 2003 pod čj. F 18757/2003 a F 22150/2003. (Týká se změny sídla – místo Krámská 29 je Masarykovo náměstí 1, Náchod).

Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí

Členy Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí jsou města a obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace a soukromé subjekty.

Stanovy Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí, z.s.   (PDF) - vymezují účel svazu cestovního ruchu, členství v něm, členské příspěvky, orgány svazu atd.

V případě zájmu o členství ve Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí si zde můžete stáhnout přihlášku. Aktuální výši členských příspěvků Vám rádi sdělíme.

Přihláška k členství (PDF).

Představenstvo Svazu CR Kladské pomezí
Mgr. Josef Thér (Město Hronov), Ing. Helena Toldová (SO 1866), Mgr. Ida Jenková (DSO Policko), Ing. Rostislav Petrák (Město Červený Kostelec), Libor Macháček (Autocamping Rozkoš)

Dozorčí rada Svazu CR Kladské pomezí
Miroslav Kališ (Obec Chvalkovice)
Vladimír Provazník (obec Malé Svatoňovice),
Petr Krtička (hotel Rajská zahrada)