Kladské pomezí

Dožínky v pevnosti Josefov

15. 08. 2017

  • Dožínky v pevnosti Josefov

Brány pevnosti dokořán aneb Dožínky

Konec žní se již od středověku stal příležitostí pro velkolepou slavnost Dožínek. Někdy se také nazývají dožatá nebo obžínky. V každém kraji byl průběh slavnosti přizpůsoben místním zvykům, základ ale zůstával ve většině případů stejný. Ženci z pole odvážejí na ozdobeném žebřiňáku poslední sklizený snop a s písněmi a velkou slávou, smíchem a veselím jdou ke statku hospodáře a předávají mu obřadně věnec, k čemuž připojují různá říkání.

Panímámo zlatá, otvírejte vrata,

neseme Vám věnec ze samého zlata!

Už jsme Vám požali a všecko sklidili,

abyste všecko ve zdraví užili!           

Po předání tohoto symbolu celé slavnosti, což musely vykonat pouze poctivé děvečky, se hospodář poděkoval chase zlaťáky a panímáma něčím dobrým k jídlu a pití. Závěr oslavy patřil veselí, zpěvu a tanci.

A proč dožínky v pevnosti? Tyto slavnosti jsou důkazem toho, že byla dobrá úroda, což znamenalo plné sýpky. A tedy dostatek zásob. A právě zásobování bylo v historii jednou z nejdůležitějších funkcí naší pevnosti. Když se zrovna nebojovalo, sloužily totiž i kasematy jako sklady. V samotném pevnostním městě byla samozřejmě sýpka i budova zásobovacího oddělení. Válečný stav vojska byl 7 – 8 tisíc vojáků, včetně pomocných sborů. Maximální ubytovací kapacita v pevnosti byla až 12 tisíc vojáků. A zásobovací oddělení je muselo pro případ obléhání dokázat zabezpečit vším potřebným na 5 měsíců. Pevnost, kterou se nepodařilo dobýt do 3 měsíců, se v 18. století považovala za nedobytnou. Zásobovací oddělení mělo na starosti pevnostní jatka, mlýn, sýpky, pekárny, pivovar a zabezpečovalo i píci pro koně. Hlavním úkolem pevnosti bylo zásobovat a poskytovat zázemí polnímu vojsku, které by připochodovalo do kraje chránit zemskou hranici. Proto císař Josef II. nechal vybudovat pevnostní město Josefov ve vzdálenosti jeden den o zemské hranice a pevnost tak fungovala jako „špajzka a špitál“ pro polní vojsko.

A právě v 18. století se původní skromné dožínky za pomoci šlechty staly reprezentativní ukázkou venkovského života. Další podobné slavnosti spojené se sklizní byly například dočesná, dotržek, vinobraní, konopnická nebo dokopná. Všechny tyto sklizňové slavnosti mají jedno společné, a to radost z dobré díla, veselí a spokojenost. A právě do této atmosféry bychom Vás rádi přenesli spolu s řemeslníky, jejich výrobky i dílnami, které najdete na nádvoří i v kasematech, s trhovci a jejich dobrotami, s tematickou zážitkovou procházkou podzemím, kde Vás jako správné žence, děvečky či dráby hlídající úrodu čekají různé úkoly, které budou po zásluze odměněny. Vše je zakončeno vojenským ležením, které zajišťuje KVH Josefov a KVH Brendy Josefov, jejich řady můžete rozšířit i vy, a právě zde Vás čeká nejen ukázka zbraní, ale i střelba nebo třeba vojenská kuchyně s dobovým gulášem.

Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vás. Tým Bastion I a podzemí
Název položky Název položky Název položky Foto: archiv pevnosti Josefov