Kladské pomezí

Kladské pomezí, o.p.s.

 • untitled-image
Představení organizace ve zkratce

Kdo jsme

 • Jsme nezisková organizace podporující trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu na území regionu Kladské pomezí
 • Mezi naše členy patří 22 měst, obcí, svazků a 22 podnikatelů
 • Organizace byla založena v roce 1997

Co děláme

 • Propagujeme značku Kladské pomezí
 • Vydáváme tiskoviny, provozujeme webový portál www.kladskepomezi.cz , účastníme se veletrhů cestovního ruchu
 • Prosazujeme zájmy destinace vůči krajskému úřadu, ministerstvu, Czech Tourismu
 • Spolupracujeme s podnikateli cestovního ruchu, místními organizacemi a sdruženími, polským turistickým regionem
 • Pořádáme osvětové akce pro obyvatele a podnikatele v cestovním ruchu

Co nabízíme

 • Propagaci Vašich služeb
 • Podporu a propagaci akcí
 • Podílení se na činnosti organizace, zapojení do našeho týmu
 • Účast na školeních a vzdělávacích akcích
 • Zprostředkování spolupráce mezi organizacemi, které jsou činné v cestovním ruchu

Sídlo společnosti

Karlovo náměstí 179, 547 01 Náchod

Poslání společnosti

Posláním obecně prospěšné společnosti Kladské pomezí je rozvoj cestovního ruchu v turisticky významném území (TVÚ) Kladské pomezí.

Historie společnosti

Kladské pomezí, o.p.s. bylo původně v roce 1997 založena jako Nadace Branka a měla 19 členů. Podnět k založení dal Okresní úřad Náchod, za účelem rozvoje cestovního ruchu v okrese a finanční dotací tuto činnost podporoval  až do konce roku 1999.

Vzhledem k omezeným možnostem členství a formy činnosti byla v roce 2000 nadace transformována na tyto subjekty: Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí  a BRANKA, obecně prospěšná společnost. 

Od září 2019 došlo ke změně názvu na Kladské pomezí, o.p.s.

Kladské pomezí, o.p.s. se zodpovídá Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí, který je jejím jediným zakladatelem.

organizační struktura

Setkání SRP

Členové správní rady Kladského pomezí, o.p.s. , představenstva Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí, z.s. a managementu Kladského pomezí, o.p.s. (celkem 13 členů) se scházejí pravidelně čtyřikrát až pětkrát ročně, aby byli informování o plnění plánu destinačního managementu. Na setkáních dochází ke koordinaci jednotlivých aktivit destinačního managementu s plány jednotlivých členů, výměně informací a plánování společné spolupráce v rámci destinace.

Kladské pomezí, o.p.s. - společnost pro turistickou oblast Kladské pomezí

Zakládací listina   (PDF)

Zakladatelé společnosti Kladské pomezí, o.p.s. jsou: Ing. Miroslav Houštěk (Hronov), Petr Mědílek (Červený Kostelec), Jiří Ducháč (Machov).

Orgány společnosti Kladské pomezí, o.p.s. jsou: správní rada, dozorčí rada a ředitel společnosti.

Správní rada o.p.s.
Gabriela Jiránková -  předseda (Město Česká Skalice), Nina Adlof (Město Náchod), Milan Slavík (DSO Region Novoměstsko), Marcela Holda (Město Jaroměř), Josef Kulek (Provodov – Šonov), Robert Patzelt (CDS Náchod)

Dozorčí rada o.p.s.
Lukáš Králík (Sdružení pro Vízmburk, z.s.), Jiří Kmoníček (Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s.), Blanka Klímová (Obec Suchý Důl)

Ředitelka o.p.s.
Lenka Lembejová

Činnost o.p.s. se řídí vždy podle ročního plánu schváleného Valnou hromadou Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí, která je nejvyšším orgánem, a která se skládá ze všech registrovaných členů.

Hlavním zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, získávání finančních prostředků z grantů a projektů, prodej vlastních propagačních materiálů a map.

Dohoda o převedení zakladatelských práv

Zakladatelé společnosti BRANKA, o.p.s. (IČO: 25915096) převedli svá zakladatelská práva na Svaz cestovního ruchu BRANKA (IČO: 70151105). Příkazní smlouva k vykonávání dohodnutých činností uzavřena dne 2. 1. 2006.

Zápis v rejstříku obecně prospěšných společností

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl O, vložka č. 54 pod.čj. F 340/99/26, dne 7.ledna 1999. Změna provedena dne 18.srpna 2003 pod čj. F 18757/2003 a F 22150/2003. (Týká se změny sídla – místo Krámská 29 je Masarykovo náměstí 1, Náchod).

Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí

Členy Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí jsou města a obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace a soukromé subjekty.

Stanovy Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí, z.s. (PDF) - vymezují účel svazu cestovního ruchu, členství v něm, členské příspěvky, orgány svazu atd.

V případě zájmu o členství ve Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí si zde můžete stáhnout přihlášku. Aktuální výši členských příspěvků Vám rádi sdělíme.
Přihláška k členství (PDF)

Představenstvo Svazu CR Kladské pomezí
Věra Bartošová (Město Hronov), Milan Hrstka (Město Červený Kostelec), Vladimír Provazník (SO Jestřebí hory), Libor Macháček (ATC Rozkoš), Petr Hron (Město Úpice)

Dozorčí rada Svazu CR Kladské pomezí
Helena Toldová (Obec Studnice), Michal Cvejn (Městys Velké Poříčí), Zdena Hovorková (SO 1866)

Systém produktů cestovního ruchu v turistické oblasti Kladské pomezí

Systém produktů cestovního ruchu (PDF)
Aktivní partneři (PDF)
3K platforma Kladské pomezí (PDF)
Kladské pomezí na vlně (PDF)