Kladské pomezí

PŘEDNÁŠKA DARJI LUKJANENKO

24. 08. 2022 - 24. 08. 2022

  • PŘEDNÁŠKA DARJI LUKJANENKO

STŘEDA 24.8.2022 18:00 - GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V NÁCHODĚ - Španielova pasáž, Plhovská 862

Ukrajinská kultura v době války: Zrychlená dekolonizace

Přednáška Darji Lukjanenko

Kultura jako vzdor: Ukrajinská kultura v odboji proti imperialismu. Dekolonizační proces a jeho zrychlení. Umění ztracené a vytvořené během ruské války na Ukrajině. Postřehy z ukrajinské scény současného umění. Manifesty a milostné dopisy z pekla.

Umělkyně Darja Lukjanenko pracuje interdisciplinárně napříč performance, textem a zahradnictvím. Od roku 2020 se staví do odporu proti existenci raket a protestuje vůči idejím kosmismu. Ve své praxi zkoumá fyzickou smyslovost skrze praktiky stimulování empatie, studuje pozice ne-lidských aktérů a snaží se o objevování forem vztahů, jimž není vlastní dominance. Darja Lukjanenko je studentkou ateliéru fotografie na UMPRUM a absolventkou žurnalistiky na Národní univerzitě v Dnipru.

„Den před totální invazí pronesl ruský prezident a válečný zločinec projev, ve kterém trval na tom, že Ukrajina by neměla existovat, stejně tak i ukrajinská identita. Není to však první případ napadení ukrajinské kultury. Za posledních 400 let je známo 134 příkladů potlačování ukrajinské kultury. Neustálá konfrontace s tlakem imperialismu, věčný boj za nezávislost a zoufalé pokusy o zachování dědictví učinily z ukrajinské kultury nástroj odporu, způsob protestu a kolektivní projev svobody. Patrně jedna z nejlepších věcí, kterou nyní můžeme udělat, abychom se postavili proti imperialismu a proti ruským koloniálním ambicím, je podporovat ukrajinskou identitu – svým slovem a pozorností.“ Darja Lukjanenko  Darja

Ukrainian culture in wartime: accelerated decolonization

Lecture by Darja Lukjanenko

The culture as a riot: Ukrainian culture in resistance to imperialism. Decolonization process and its acceleration. The art lost and created during the Russian war in Ukraine. Insights from the Ukrainian contemporary art scene. Manifests and love letters from hell.

Darja Lukjanenko works interdisciplinary, across performance, text, and gardening. Since 2020 she has confronted rockets and protesting cosmism. She explores physical sensuality through empathy stimulation practices, non-human position study, and discovering domination-free forms of relationships. Darja Lukjanenko is a student of UMPRUM and graduate of journalism at Dnipro National University.

“The day before the full-scale invasion the war criminal president of Russia made a speech insisting Ukraine should not exist, just as Ukrainian identity. However, it’s not the first case Ukrainian culture got attacked. There are 134 cases of Ukrainian culture suppression known over the last 400 years. Constant confrontation with Imperialism pressure, eternal struggle for independence, and a desperate attempts to preserve the heritage made Ukrainian culture a tool of resistance, a way of protest, and a collective manifest of freedom. Apparently, one of the best things we can do now to contribute against Imperialism and against Russian colonial ambition is to support Ukrainian identity: with our word and attention.“ Darja Lukjanenko